EXPERTISE

Privacyrecht

Privacy in het kort

De bescherming van onze privacy speelt tegenwoordig een erg belangrijke rol in onze samenleving. Gezien de snelle en nieuwe ontwikkelingen van informatietechnologieën, zijn onze gegevens makkelijker en sneller te raadplegen. Hierin ontstaat een zeker spanningsveld. Zo zijn er weliswaar meer mogelijkheden om gegevens en informatie te genereren, maar staat dit haaks op de bescherming en eerbiediging van de privacy van burgers. Derden zijn zich ervan bewust dat deze gegevens geld kunnen opleveren en maken ruimschoots gebruik van de bereikbaarheid van gevoelige, beschermde informatie. Indien dit persoonsgegevens betreffen (d.w.z alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen), dan is het privacy recht – en meer specifiek de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)- van toepassing. De AVG is sinds 25 mei 2018 in werking getreden en heeft de (vervallen) Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De AVG heeft de rechten en plichten van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen uitgebreid en nader omschreven wat betreft het doen gebruiken, verwerken en raadplegen van persoonsgegevens.  Uitgangspunt hierbij is een juiste toepassing van de rechten van derden. Bij het niet correct toepassen van de rechten van derden (zoals bijv. het recht op gegevensinzage), kan dit leiden tot een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens die een boete en reputatieschade tot gevolg hebben. 

Op zoek naar juridisch advies inzake het privacyrecht?

Als ondernemer is het van groot belang dat u op de hoogte bent van de geldende privacywetgeving. Kennis van privacywetgeving kan u en uw onderneming forse boetes schelen. Tevens als reguliere burger is het goed om te weten welke privacyrechten gelden en wie daar gebruik van mag maken. Recht & Zekerheid heeft gedegen juridische kennis van de huidige privacywetgeving en ondersteunen u graag in de naleving en waarborging van de geldende regelgeving. Onze deskundige juristen kunnen u helpen bij uiteenlopende werkzaamheden, zoals het opstellen van een privacybeleid, cookies of u voorzien van een juiste naleving van de AVG. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken die bij u passen.

Contact