Gebruikersvoorwaarden Starterspakket 

1.Algemeen

1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het Starterspakket voor ondernemers, aangeboden door Recht & Zekerheid;

2. Deze gebruikersvoorwaarden zijn geen vervanging van de Algemene Voorwaarden van Recht & Zekerheid, maar een aanvulling hierop;

3. De Algemene Voorwaarden van Recht & Zekerheid zijn te vinden onder het kopje ‘Algemene Voorwaarden’ onder op de websitepagina te vinden.

2. Gebruik van het starterspakket

1. Na het aanvragen van het starterspakket zal Recht & Zekerheid een aantal vragen stellen over uw onderneming. Het resultaat van de aangevraagde documenten is afhankelijk van de door u gegeven antwoorden op deze vragen. Beantwoord de vragen dan ook zorgvuldig, correct en na lezing van de toelichting op de vraag. U bent zelf verantwoordelijk voor de beantwoording van de vragen.

2. Alle documenten en toelichtingen zijn uitsluitend gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving. De documenten en toelichtingen zijn uitsluitend opgesteld voor in Nederland gevestigde ondernemers die in Nederland actief zijn. U mag de documenten alleen voor uzelf en/of uw eigen onderneming gebruiken voor doeleinden die direct verband houden met uw eigen bedrijfsvoering. Het is niet toegestaan om de documenten aan derden aan te bieden.

3. Recht & Zekerheid hanteert een 100% tevredenheidsgarantie. Als u niet tevreden bent over het document, dan heeft u de mogelijkheid om binnen 30 dagen na het plaatsen van uw bestelling een revisie op de documenten aan te vragen, zodat wij eventuele tekortkomingen kunnen herstellen.

4. Recht & Zekerheid spant zicht in de juridische documenten en toelichtingen up-to-date te houden.

5. Recht & Zekerheid mag in voorkomende gevallen gebruikmaken van de diensten van derden.

3. Uw persoonlijke en zakelijke gegevens

1. Recht & Zekerheid gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en zakelijke gegevens. Recht & Zekerheid behandelt de door u ingevulde gegevens als vertrouwelijk en zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Onder het kopje ‘Privacy verklaring’ onder op de websitepagina kunt u nalezen hoe Recht & Zekerheid met uw privacy omgaat.

4. Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten van de ter beschikking gestelde documenten berusten bij Recht & Zekerheid en/of met haar samenwerkende partners. U verkrijgt alleen het recht het gegenereerde document te gebruiken voor uzelf en/of uw eigen onderneming en voor doeleinden die direct verband houden met uw eigen bedrijfsvoering.

5. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Recht & Zekerheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door haar verzekeraar voor de schade aan uw zijde wordt uitgekeerd. U kunt geen aanspraak maken op vergoeding van gevolgschade. Als de verzekeringsuitkering onvoldoende is of als de verzekering om welke andere reden dan ook niet tot uitkering komt, dan is iedere aansprakelijkheid van Recht & Zekerheid beperkt tot maximaal € 500,-. Recht & Zekerheid zal geen beroep doen op deze beperkingen als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid;

2. U vrijwaart Recht & Zekerheid voor alle aanspraken van derden in verband met uw gebruik van Recht & Zekerheid en de juridische documenten van Recht & Zekerheid;

3. Recht & Zekerheid is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het optreden van samenwerkende partners en/of andere derden;

4. In gevallen van overmacht aan de zijde van Recht & Zekerheid en/of haar partners heeft u geen recht op schadevergoeding.

6. Wijziging voorwaarden

1. Recht & Zekerheid mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.