DISCLAIMER RECHT & ZEKERHEID V.O.F.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.rechtenzekerheid.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Recht & Zekerheid V.O.F. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Aansprakelijkheid

Recht & Zekerheid V.O.F. streeft naar een zo actueel en correct mogelijke website. Recht & Zekerheid V.O.F. is echter niet verantwoordelijk voor enige onvolledige en/of incorrecte informatie die op haar website staat vermeldt. Mocht ondanks de inspanningen de informatie van en/of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het gebruik van informatie verkregen via deze website is volledig voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker accepteert daarom de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van de website of enige informatie die daarin nader is opgenomen. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen en/of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Recht & Zekerheid V.O.F. liggen. Recht & Zekerheid V.O.F. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Recht & Zekerheid V.O.F. geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Tevens is Recht & Zekerheid V.O.F. niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Recht & Zekerheid V.O.F. die de informatie toegankelijk maakt. Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen.

Intellectueel Eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recht & Zekerheid V.O.F. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere (tekst)materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Recht & Zekerheid V.O.F.

Garanties

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met Recht & Zekerheid V.O.F. te mogen claimen of te veronderstellen. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. Recht & Zekerheid V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht Recht & Zekerheid V.O.F. de disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.rechtenzekerheid.nl op deze pagina.