Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter en/of kleine letter, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Recht & Zekerheid: de vennootschap onder firma genaamd, “Recht & Zekerheid”, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 90764536 en gevestigd aan de Kamerlingh Onnesweg 313, 1223 JJ, te Hilversum, en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Cliënt: de contractspartij, te weten de natuurlijke- en of rechtspersoon (ook wel de opdrachtgever), die aan Recht & Zekerheid de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van hare (juridische) dienstverlening;

Partijen: Recht & Zekerheid en de Cliënt, zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden;

Diensten: de dienst(en) die Recht & Zekerheid met de Cliënt overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel website, aanbiedingen, offertes en of voorstellen van Recht & Zekerheid;

Overeenkomst: iedere afspraak, opdracht, zaak of overeenkomst tussen Recht & Zekerheid en de Cliënt betreffende de levering van hare dienstverlening, van welke Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;

Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten, als bedoeld onder sub 1.8 van dit artikel, die Recht & Zekerheid voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Cliënt is overeengekomen, onverminderd hetgeen in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald;

Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.

Website: de website van Recht & Zekerheid, te weten www.rechtenzekerheid.nl;

De dikgedrukte koppen, aanduidende de paragrafen van deze Algemene Voorwaarden, zijn enkel en alleen bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden en zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomst of enig andere verbintenisrechtelijke relatie met de Cliënt respectievelijk diens/dier rechtsopvolger(-ers), daaronder in ieder geval begrepen iedere vervolg, gewijzigde, toekomstige en of aanvullende opdracht aan Recht en Zekerheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle correspondentie en (overige) bedrijfsmatige werkzaamheden die Recht & Zekerheid uitvoert;

Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven en treden in de plaats van andere van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door de Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken;

Algemene Voorwaarden van Cliënt zijn uitdrukkelijk van elke verbintenisrechtelijke relatie tussen Partijen uitgesloten;

Derden die door Recht & Zekerheid, in het kader van een effectieve uitvoering, bij de Overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze Algemene Voorwaarden beroepen;

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen;

Onduidelijkheden omtrent de inhoud van de Algemene Voorwaarden of onderwerpen en/of situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden;

Recht & Zekerheid is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. In geval van lopende overeenkomsten zal Recht & Zekerheid de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste twee weken voordat deze in werking treden schriftelijk bekend maken aan Cliënt. Indien de wijziging van zulks ingrijpende aard is dat de oorspronkelijke overeenkomst niet meer op dezelfde manier kan worden nagekomen, is Cliënt gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden.

Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geldig tot een beloop van 14 dagen, tenzij anders is bepaald en is niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten;

Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven;

Elk aanbod komt zorgvuldig tot stand en is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, is Recht & Zekerheid gerechtigd alle meerkosten, zoals opslag, reiskosten, loonkosten en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt, als gevolg van de onjuistheid aan Cliënt in rekening te brengen;

De Overeenkomst komt tot stand vanaf de datum dat de Partijen een schriftelijk gesteld aanbod hebben ondertekend, en nadat Recht & Zekerheid een schriftelijke aanvaarding heeft doen bevestigen, ofwel nadat Recht & Zekerheid, of een derde namens haar handelend, is aangevangen met de feitelijke uitvoering van de opdracht;

Onder een schriftelijke aanvaarding wordt tevens verstaan een aanvaarding die via elektronische communicatie tot stand komt. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door de Cliënt wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de E-mailbox van Cliënt, komt dit voor risico van Cliënt, ook indien de E-mailbox bij een derde is gehuisvest;

Recht & Zekerheid behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van opdrachten te weigeren;

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan;

Alle opdrachten aan Recht & Zekerheid worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) aanvaard en uitgevoerd. Het staat Recht & Zekerheid vrij een verleende opdracht (mede) te laten uitvoeren door één of meer personen die niet direct of indirect aan Recht & Zekerheid zijn verbonden.

Uitvoering

Cliënt accepteert en komt met Recht & Zekerheid overeen dat Recht & Zekerheid na de totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan, binnen de overeengekomen termijn. De in artikel 7:46d lid 1 BW bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW) niet van toepassing;

Recht & Zekerheid zal binnen de overeengekomen termijn de Overeenkomst nakomen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Cliënt Recht & Zekerheid altijd eerst in gebreke dient te stellen alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan;

Cliënt verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de opdracht door Recht & Zekerheid Dit houdt in, maar is niet beperkt tot het zo spoedig mogelijk, doch binnen een door Recht & Zekerheid gestelde termijn, verschaffen van de door Recht & Zekerheid gekwalificeerde benodigde informatie. Cliënt staat tevens in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verschafte informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn;

Cliënt dient Recht & Zekerheid tijdig alle benodigde informatie te verstrekken die noodzakelijk is, of in redelijkheid geacht wordt noodzakelijk te zijn, voor het uitvoeren van de opdracht. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan Recht & Zekerheid kenbaar te worden gemaakt;

De werkzaamheden worden verricht op basis van de informatie die door Cliënt is verstrekt. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade, meerkosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Cliënt;

Verstrekte opdrachten worden door Recht & Zekerheid uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen;

Cliënt geeft op voorhand aan Recht & Zekerheid toestemming om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen dan Recht & Zekerheid en/of de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is, in het kader van de opdracht, ter kennis van die anderen te brengen;

Het is de Cliënt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recht & Zekerheid niet toegestaan door Recht & Zekerheid geproduceerde adviezen te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren;

Het is Cliënt bekent dat bij Recht & Zekerheid in beginsel juristen werken die geen advocaat zijn. Alle opdrachten zijn derhalve beperkt tot juridische diensten waarbij geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat geldt;

Recht & Zekerheid zal de door zijn te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, een en ander in overeenstemming met Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden;

Recht & Zekerheid kan, onder andere op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (afgekort: Wwft), verplicht zijn om haar Cliënten te identificeren. Recht & Zekerheid kan in dat geval van Cliënt verlangen alle daarvoor wettig in aanmerking komende bescheiden aan haar ter beschikking te stellen. Recht & Zekerheid is, totdat bedoelde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Opschorting en opzegging

Recht & Zekerheid behoudt zich het recht voor om (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten , indien Cliënt de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Recht & Zekerheid om schadevergoeding te vorderen;

Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Recht & Zekerheid en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald;

Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Cliënt, heeft Recht & Zekerheid vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Cliënt, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Recht & Zekerheid zijn toe te rekenen;

Recht & Zekerheid behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van het honorarium voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Cliënt indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terugbetaald worden.

Geheimhouding

Recht & Zekerheid is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is, verplicht tot geheimhouding tegenover derden;

Recht & Zekerheid is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Recht & Zekerheid voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn;

Tenzij daartoe door Recht & Zekerheid voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Cliënt de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Recht & Zekerheid, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen;

Recht & Zekerheid zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden;

Cliënt zal de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Recht & Zekerheid niet openbaar maken, tenzij Recht & Zekerheid hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld;

De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Intellectuele eigendom

Recht & Zekerheid behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Cliënt, voor zover deze uit de wet voortvloeien;

Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Recht & Zekerheid, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren;

Het is Cliënt niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Recht & Zekerheid.

Betaling/tarieven/voorschotten

Het aanbod is in goed overleg tussen de partijen tot stand gekomen. Door het sluiten van de Overeenkomst achten Partijen de prijzen redelijk en billijk. Het honorarium, bestaande uit het uurtarief van Recht & Zekerheid, is tevens niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;

Voor de uitvoering van de Overeenkomst is de Cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten zoals bedoeld in sub 1.8 van Artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, verschuldigd aan Recht & Zekerheid. Ter bepaling van de hoogte van het honorarium hanteert Recht & Zekerheid in beginsel een tarievenlijst. De tarievenlijst is op de website van Recht & Zekerheid gepubliceerd. Recht & Zekerheid behoudt zich het recht voor het met de Cliënt overeengekomen honorarium als vermeld in de tarievenlijst, de verschotten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage;

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Recht & Zekerheid gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt;

Het honorarium van Recht & Zekerheid, zo nodig vermeerderd met voorschotten, bijkomende kosten en declaraties van derden, kunnen per maand in rekening worden gebracht, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt;

Over alle door Cliënt aan Recht & Zekerheid verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht;

Tenzij anders is overeengekomen, dient Cliënt het verschuldigde honorarium in zijn geheel en declaraties binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking op een ten gunste van een door Recht & Zekerheid aan te wijzen bankrekening. Recht & Zekerheid is per omgaande gerechtigd om het verschuldigde honorarium ten aanzien van verrichte diensten te facturen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op;

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de zakelijke Cliënt niet zijnde een consument een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per (gedeelte van een) maand, alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Laatstgenoemde incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief BTW, een en ander met inachtneming van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor consumenten geldt de wettelijke rente. Recht & Zekerheid is dan voorts gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Zekerheid B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld. Eventuele protesten tegen facturen dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de rechten van Cliënt vervallen. Betaling door de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

Recht & Zekerheid is te allen tijde gerechtigd de kosten voor werkzaamheden die niet onder de aangegane opdracht vallen of kosten voor extra gemaakte uren die buiten de opdracht vallen in rekening te brengen bij Cliënt;

Kosten die niet in het uurtarief zijn verwerkt, zoals doch niet beperkt tot, reiskosten, deurwaarderskosten, griffierecht en portokosten zullen aan de Cliënt worden doorbelast. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting;

Recht & Zekerheid is bij het winnen van een rechtszaak dan wel bij een positieve buitengerechtelijke schikking voor Cliënt gerechtigd 10,0% van de aan Cliënt uitgekeerde schadevergoeding tot zich te nemen;

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Recht & Zekerheid is het Cliënt niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen;

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de Cliënt komen.

Klachten

Alle klachten inzake de uitvoering van de Overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig (30) dagen nadat Cliënt het gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken schriftelijk aan Recht & Zekerheid kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van de voornoemde termijnen wordt Cliënt geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd;

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op;

Ingeval van een terechte klacht heeft Recht & Zekerheid bij het bieden van een oplossing de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren van de afgekeurde werkzaamheden of het (gedeeltelijk) niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Cliënt reeds betaald honorarium. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet (meer) mogelijk is, zal Recht & Zekerheid slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De verbintenis van Recht & Zekerheid bestaat uit een inspanningsverbintenis, hetgeen inhoudt dat Recht & Zekerheid zich volledig zal doen inspannen het beoogde resultaat te bereiken, maar dit nimmer kan doen garanderen. Recht & Zekerheid is daarbij wel gehouden de verbintenis uit te voeren naar hare beste vermogen evenals een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar;

Recht & Zekerheid is jegens de Cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Recht & Zekerheid is evenwel niet aansprakelijk voor:

bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Cliënt aan Recht & Zekerheid of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens Cliënt;

bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Recht & Zekerheid ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Recht & Zekerheid daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Recht & Zekerheid verbonden organisatie;

bij Cliënt of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade, of gevolgschade;

bij Cliënt of derden ontstane schade waarvoor Cliënt zich heeft verzekerd;

bij Cliënt of derden ontstane schade als gevolg van overmacht.

De aansprakelijkheid van Recht & Zekerheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Recht & Zekerheid afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, verminderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden en/of deze geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid van Recht & Zekerheid beperkt tot de helft van het bedrag van het in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief omzetbelasting, zulks evenwel met een maximum van € 5.000, -;

De juristen die aan Recht & Zekerheid zijn verbonden kunnen niet persoonlijk alsook zelfstandig aansprakelijk worden gesteld voor schade als bedoeld in dit artikel, daar de Overeenkomst niet wordt aangegaan met deze juristen maar met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Recht & Zekerheid”, hetgeen inhoudt dat uitsluitend Recht & Zekerheid aansprakelijk kan worden gesteld. Een en ander geldt niet voor opzet of de grove schuld van deze juristen;

Recht & Zekerheid is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Cliënt, Recht & Zekerheid, of derden;

Cliënt verliest zijn recht om zich te beroepen op een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Recht & Zekerheid indien Cliënt dit niet binnen 31 dagen nadat Cliënt dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Recht & Zekerheid heeft gemeld. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt;

Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Recht & Zekerheid gegeven opdrachten de bevoegdheid van Recht & Zekerheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Recht & Zekerheid voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten;

Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen één (1) maand nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of behoorde te ontdekken bij Recht & Zekerheid te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen. Partijen dienen alvorens tot een dergelijke schadeclaim te komen, eerst in onderling gesprek te treden om een oplossing te vinden;

Cliënt is gehouden Recht & Zekerheid schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Recht & Zekerheid ten behoeve van Cliënt.

Overmacht en gewijzigde omstandigheden

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Recht & Zekerheid geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt;

Tijdens overmacht worden verplichtingen van Recht & Zekerheid opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één (1) maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Recht & Zekerheid onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Recht & Zekerheid bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;

Indien Recht & Zekerheid bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren;

Mochten De omstandigheden waarvan Cliënt en Recht & Zekerheid op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst (of een gedeelte daarvan) in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, zal overleg plaats vinden omtrent tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van de Cliënt, is Recht & Zekerheid gerechtigd het eventueel daaruit voortvloeiende meerwerk aan de Cliënt in rekening te brengen;

Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt Cliënt dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast.

Beëindiging van de overeenkomst

Recht & Zekerheid heeft het recht de overeenkomst met Cliënt met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

Cliënt zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recht & Zekerheid ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

Aan Cliënt (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, Cliënt een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Cliënt onder curatele of bewind wordt gesteld;

In geval van beëindiging van de overeenkomst zal Recht & Zekerheid het openstaande honorarium factureren en zijn alle door Cliënt aan Recht & Zekerheid verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Overige bepalingen

Recht & Zekerheid is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Cliënt is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Recht & Zekerheid;

Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

Indien er een geschil tussen partijen ontstaat met betrekking tot of voortkomend uit de overeenkomst, zullen partijen in overleg treden teneinde tot een minnelijke regeling te komen. Indien partijen niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, zal het geschil tussen partijen ter definitieve beslechting aan een daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.

Laatst bijgewerkt 12 september 2023